احمد چوپانی

حمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر ها • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

حمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر ها

دسته بندی : دست نوشته تاریخ : دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

حمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر ها

 

وب سایت نازوب، هر لحظه از گوشه کنار جهان شاهد حوادث و اتقاقات عجیب و غریب هستیم. افرادی روان پریش و بیمار که در هر جای دنیا دست به اقدامات عجیب می خانومند. 

 

این لحظه شوک برانگیزی هست که یک آقا لخت که مسلح به یک سمپاش حشرات بود، پس از آنکه در یک ایستگاه تراموای هوستون به صورت یک پلیس سیلی زد، با اسلحه شوکر پلیس مواجه انجام گرفت.

 

 

هنوز علت اقدام عجیب این آقا مشخص نانجام گرفته هست.

 

حمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر ها

 

پلیسها در اوائل این ماه به ایستگاه Fannin South MetroRail هوستون فراخوانده انجام گرفته بودند تا انتظار جناب آقا را بکشند که در داخل تراموا رفتاری غیر قابل پیشبینی داشت.

 

تایمی تراموا رسید و درها باز انجام گرفتند، این آقا تلاش کـــرد تا اسپری حشره کشش را به افسران دپارتمان پلیس هوستون بپاانجام گرفت. او سپس به جلو خیز برداشت، از تراموا خارج انجام گرفت تا به یکی از آنها سیلی بخانومد.

 

حمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر ها

 

افراد حاضر در صحنه وحشتزده شاهد تماس او با صورت پلیس بودند. این آقا، که هویتش مشخص نیست، توسط شوکرهای پلیس به زمین انداخته انجام گرفت.

 

حمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر ها

 

او به خاطر جریان الکتریکیی که از بدنش عبور کـــرد به خود پیچید و لرزید تا اینکه یکی از افسران او را به رو برگرداند.
تایمی او آرام انجام گرفت و روی زمین خوابید، افسری که وی به او ضربه او زده بود: «چه رویدادت هست آقا؟ چی می خواهی؟» «چه انجام گرفته رفیق؟ باید به من توضیح بدهی.»

 

حمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر ها

پلیس سپس آقا را روی پاهایش بلند کـــرد و او را، در حالی که زیر بغلش را گرفته بود، از ایستگاه بیرون برد. یکی از افراد حاضر در صحنه از این ماجرا فیلم گرفت و ویدئویشان را روی یوتیوب منتشر کـــرد.

 

آنها از این پلیسها به خاطر مدیریت بدون خشونت این رخداد تحسین کـــردند. آنها گفتند: «بدون تلفات. پلیسها باید اینجوری یک وضعیت اینچنینی را مدیریت کنند».

 

حمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر هاحمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر هاحمله آقا عریان به پلیس در ایستگاه مترو + تصویر ها

 
ترجمه: سعید رمضان پور