احمد چوپانی

تعبیر خواب ماهی • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

تعبیر خواب ماهی

دسته بندی : دست نوشته تاریخ : پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

 

ماهی در خواب دیدن چه تعبیری دارد و تعبیر آن چه اثراتی در خانومدگی روزمره ما دارد؟ تعبیر تکمیل و جامع خواب دیدن ماهی

را در این بخش از وب سایت نازوب دنبال کنید.

 

 

در کل دیدن ماهی در خواب نیکو هست مگر در مواردی خاص …

 

ما در این پست تعبیر خواب ماهی را از جنبه های مختلف و از دید بزرگان و معبران خواب و آرزو برای شما عزیزان بررسی کـــرده ایم . برای خواندن این مقاله به ادامه مطلب بروید . …..

 

تعبیر خواب ماهی

 

تعبیر خواب ماهی قرمز ، ماهی گلی ( ماهی قرمز عید و هفت سین ) :

دیدن ماهی قرمز و ماهی زیبا و تزیئنی و و زینتی و فیل ماهی در خواب نشان شادمانی و نشاط هست

اگر حوض پر از ماهی قرمزیا چشمه ماهی بینید نشان از اتفاق زیاد نیکو و شادی مانند ازدواج یا بدنیا آمدن فرخانومدی در خانواده می باانجام گرفت .

اگر ماهی قرمز را درآکواریوم یا تنگ یا در ظرف بینید شادمانی و نشاط لحظه ای هست .

اگر ماهی قرمز آقاه یا ماهی قرمز کوچک آقاه در آب باانجام گرفت یا خشکی تعبیرش این هست که بعد از شادمانی ناآسودهی و اندوه می آید .

اگر ماهی در حال جان دادن باانجام گرفت یا نیمه جان باانجام گرفت یعنی باید تلاش خود را زیادتر کنید در خانومدگی و

اگر ماهی یا ماهی قرمز را نجات دهید یعنی تلاش شما به ثمر می رسد و نتیجه اش شادمانی خیلی زیاد و یا ثروت زیاد هست .

 

 

دیدن ماهی سیاه در آب زلال نشانه بدست آوردن موقعیت شغلی نیکو هست .

 

تعبیر خواب نجات دادن ماهی از مرگ یعنی شما با کمی صبر و تلاش به نیکوی موانع را پشت سر می گذارید و به دنبالتان می رسید .

 

خورده انجام گرفتن ماهی توسط موجودی دیگر تعابیر مختلفی دارد . مثلا اگر توسط تمساح خورده شود یعنی برای شما موقعیت معقولی پیش می آید که توسط یک از دوستان یا یکی از نزدیکان از شما گرفته می شود .

 

اگر دیدید ماهی بزرگی ماهی کوچکی را خورد یعنی با از دست دادن موقعیتی ، موقعیت بهتری نصیبتان خواهد انجام گرفت . ممکن هست پولی باانجام گرفت یا کاری یا ازدواج و ….

 

خوردن ماهی و بودن ماهی در غذا یا ماهی شکم پر یا کپور ۲ تعبیر دارد یکی نشانه سفر یا مسافری

که منتظرش هستید می باانجام گرفت و دیگری تعبیرش نشانه ضرر دیدن از زیر دستانتان می باانجام گرفت .

اگر ماهی پلو باانجام گرفت شادی تعداد روزه داید که به خیر هست .

 

 

تعبیر خواب دیدن ماهی آقاه یا گندیده چه در خشکی و چه در آب نیکو نیست . ماهی آقاه نشانه بر باد رفتن خوشی ها و شادیههست .

 

شاید یک سری از راههای خانومدگی را اشتباه انتخاب کـــرده اید . اما اگر در خواب غذا خوردن ماهی یا غذا دادن به ماهی را ببینید نشان از این هست که شما راه درستی را می روید و فردا از آن شمهست . خوشی به شما رو خواهد آورد .

 

 

تعبیر خواب پرورش ماهی یا صید ماهی یا ماهیگیری یا ماهی فروشان نشان از آرامش به همراه نعمت های فراوان در خانومگی هست .

 

صید ماهی یا گرفتن ماهی چه از هستخر باانجام گرفت چه از دریا یا گرفتن ماهی رودخانه فرقی نمی کند نیکو هست . صید ماهی بزرگ و خیلی بزرگ یعنی سعادت و خوشبختی برای شما و آنکه دوستش دارید .

 

صید ماهی قرمز نیز به معنای شادمانی برای شمهست اما اگر تلاش کنید در این راه .

 

 

اگر بیننده خواب ببیند که با دستش ماهی می گیرد یعنی با تلاش کم به سعادت می رسد . اگر پولک ماهی ببیند نشان از بی نیازی در خانومدگی هست .

 

پاک کـــردن ماهی و شستن ماهی و تمیز کـــردن آن یعنی صاحب خواب فردی تاثیر گذار در رفاه خانواده خواهد بود .

 

 

تعبیر خواب ماهی که پرواز می کند (ماهی پرند) یعنی زیاد از آنچه فکرش را بکنید در خانومدگی موفق خواهید انجام گرفت .

 

 

تعبیر خواب ماهی از حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ماهی بر شش و جه هست.

نخست: وزیر.

دوم: لشگر.

سوم: دختر دوشیزه.

چهارم: غنیمت.

پنجم: غم و اندوه.

ششم: کنیزکی هندوی

 

 

دیدن ماهی تازه یا ماهی پاک انجام گرفته و بدون تیغ در خواب یعنی رزق و روزی که سهل بدست می آورید .

 

 

حضرت دانیال گوید :

دیدن ماهی در خواب در دریای گرراه، دلیل بلا و دشواری بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی زیاد داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت هست و اما ماهی کوچک غم هست. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

 

 

محمد بن سیرین گوید :

( تعبیر خواب ماهی انجام گرفتن ) اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر هست.

 

 

جابر مغربی گوید :

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت هست، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ زیاد گوید.

 

اگر دید از قضیب (عصا ، میله ، چوب ) او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

 

 

تعبیر خواب ماهی فروشی ، فروختن ماهی ، ماهی فروش :

اگر دید ماهی فروشی می کـــرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او نقل کرد گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

 

ماهی لجن خوار : مشکلات و دشواری هایی که در پیش دارید ختم به خیر می شود .

 

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به خانوم و اگر تعداد آنها زیادمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود.

اگر ماهی خانومده باانجام گرفت به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته هست، خیر و منفعت مییابد.

 

 

منوچهر مطیعی پایتختی گوید :

دیدن ماهی در خواب نیکو هست بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باانجام گرفت. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و هستخر ایستاده اید

و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند زیاد نیکو هست دلیل که خواب شما از فردا ای روشن رویداد می دهد ولی شرط این هست که آب صاف و زلال باانجام گرفت چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند

تیره و گل آلود باانجام گرفت نشان آن هست که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی زیاد دشوار و دست و پنجه نرم کـــردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

 

 

اگر آب گل آلود و متعفن باانجام گرفت و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند نیکو نیست دلیل که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.

 

آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت هست. ماهی سفید بخت و اقبال هست ، ماهی طلائی زرد طوسی رنگ پول و مال و ثروت هست و ماهی سرخ و قرمز و گلی ، فر و شکوه هست.

 

اگر کسی در خواب یک یا تعداد ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم هست به شما بدهد زیاد نیکو هست چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید

و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد.

 

اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باانجام گرفت و چه تازه به شرطی که شور باانجام گرفت به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

تعبیر خواب خرید ماهی نشانه این هست که به شما خیر و برکت می رسد با تلاش خودتان . اگر ماهی را هدیه بگیرید خیر و برکت از طرف هدیه دهنده به شما می رسد .

 

تعبیر خواب ماهی

 

 

تعبیر خواب ماهی از لوک اویتنهاو می گوید :

ماهیگیری : سود زیاد

ماهیهای بزرگ : رضایت

ماهیهای کوچک : شکست

ماهیهای آقاه : ناآسودهی

پختن آنها : داشتن خانه با سامان

ماهیهای فرمز و گلی : ازدواج با یک فرد ثروتمند که موجب شادمانی و خوشی شما می شود .

 

 

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماهی روزی هست

 

 

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن هست که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

 

۲ـ دیدن ماهی آقاه در خواب ، نشانه آن هست که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

 

۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن هست که همسری زیبا و با هستعداد به دست خواهد آورد .

 

۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن هست که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

 

۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بخانومید ، نشانه آن هست که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

 

۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد هست . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن هست که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل هست .

 

۷ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار هست .

 

 

درکتاب سرزمین آرزوها آمده هست :

خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند : شانس

یک ماهی می گیرید : شما را به نهایت دوست خواهند داشت

یک ماهی روی پیشخوان : منتظر دردسر باشید .

یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق : خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

بازار ماهی فروشان : به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید

 

تعبیر خواب یک خانوم خواب ماهی های رنگی و رنگارنگ ببیند :

بیماری او را تهدید می کند و اگر یک آقا خواب ماهیهای رنگی ببیند : مشاجره و عذاب

شما ماهی دارید : لذتهای متعددی نصیبتان میشود

ماهی می پزید یا سرخ می کنید : یک ازدواج

ماهی آب پز می خورید : شادی

ماهی سرخ کـــرده یا سرخ انجام گرفته می خورید : نگرانی و اضطراب انجام گرفتید

یک ماهی آقاه در یک جویبار : پایانی امیدهایتان را از دست می دهید .

یک خانوم خواب یک ماهی در حال تخم ریزی و خاویار ببیند : دوران بارداری زیاد دشواری در پیش دارد .

یک ماهی بزرگ صید می کنید : پول و شادی

ماهیهای کوچک صید می کنید : شکست و انحطاط شما متناسب با اندازه ماهی خواهد بود .

یک ماهی قرمز : رضایت و شادی بزرگ

ماهی شور : برای رهائی از فقر باید کار و مبارزه کنید .

ماهی دودی : نارضایتی در خانومدگی

ماهی می خرید : یک ملاقات غیره منتظره

خواب یک ماهی پرنده : دوستانتان شما را فریب خواهند داد

یک ماهی پرنده در حال پرواز در هوا : خیانت و فریب

تعداد زیاد ماهی پرنده پشت سرهم پرواز میکنند : خوشبختی

 

 

یک خانوم مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کـــرد .

یک خانوم متاهل خواب ماهی قرمز ببیند : او بزودی طلاق می گیرد .

یک ماهی قرمز آقاه : ناکامی در انتظار شمهست .

یک ماهی قرمز در یک تنگ در خانه شمهست : پول فراوانی بدست می آورید .

بچه ها با یک ماهی قرمزگیم می کنند : شادی

ماهی قرمز می خرید : یک ازدواج در فامیل

خواب ماهی قزل آلا : مشکلات شما به پایان میرسند .

شما قزل آلا می خورید : علامت پول

قزل آلا می پزید : مشاجره با اعضاء فامیل

قزل آلا صید می کنید : پول فراوان خواهید داشت .

ماهی قزل آلا در بازار : پیشرفت چشمگیری در اجتماع کسب خواهید کـــرد .

دیگران قزل آلا صید می کنند : بدشانسی در عشق

خواب ماهی کولی و کپور : شانس

با ماهی کولی و کپور و خاویارغذا درست می کنید : پول

 

 

 

ماهی در خواب از بعد روانشناسی
ماهی دیدن:صاحب آرزو به وسیله شخص زرنگی فریب خواهد خورد این فریب از روی فراموش کـــردن و پیش پا پنداشتن مسائل از نظر صاحب خواب می باانجام گرفت .

ماهیان بزرگ دیدن:نشانه پاداش عالیست
ماهیان کوچک دیدن:نشانه نارضایتیست
ماهیان قرمز دیدن:علامت برآورده انجام گرفتن یک آرزوست

ماهی خوردن:برای خانومان نشانه وضع حمل آسان؛و در آقاان،علامت خوش شانس بودن نزد دیگران هست
ماهی بزرگ گرفتن:قول معاملات ایده آل را می دهد
ماهی کوچک گرفتن:نشانه غم و اندوه هست

قلاب ماهی گیری:به معنی منفعت و امیدواریست
ظرف پر از ماهی:نشانه روند نیکو شغلیست
ماهی فروش:نشانه فایده کلان هست

بازار ماهی: به معنی موفقیت هست
حوض پرورش ماهی:علامت نگرانی و دلواپسیست از بعد مادی افزایش .
خوردن ماهی خشک انجام گرفته و شور و شوریده :به معنی بیماریست

ماهی قرمز گرفتن:صاحب آرزو فردی زیاد خوش شانس هست شادمانی به صمتش می آید .
ماهی قرمز را در حال خارج انجام گرفتن از تخم دیدن یا ماهی حامله در حال زاییدن :خواب بیننده یک شانس بزرگ خود را از دست می دهد

ماهی گیری با قلاب را دیدن:خواب بیننده تعادل روحی خود را بازمی یابد
سایرین را در حال ماهی گیری با قلاب دیدن:نشانه فرصتی برای یک دوستی معقول هست در این وضع باید نیکو مسائل را ببرسی کنید تا شانس شما تبدیل به یک خطر نشود .

ماهی بزرگ را در آب زلال گرفتن:علامت خوشبختی و موفقیت هست
ماهی تابه
ماهی تابه دیدن:خواب بیننده با دوستان و آشنایان قدیمی برخورد خواهد کـــرد

ماهی تابه خالی دیدن:نشانه یاس و ناامیدیست
ماهی تابه را بر روی آتش در حال آماده کـــردن غذا دیدن:علامت منفعت هست
ماهی تابه کثیف را شستن یا تمیز کـــردن:صاحب آرزو با انجام کاری،رضایت تکمیل دارد

 

برترین ها

 

تعبیر خواب اتومبیل و تصادف

تعبیر خواب باغ و بستان

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب آلت تناسلی آقا و خانوم

تعبیر خواب خوانندگی و آواز خواندن